Stichting Vlasoven te Veene (opgericht: 20 februari 2020)

 Artikel 1: Naam en zetel

De stichting draagt de naam: 

‘Stichting Vlasoven te Veene’ en is gevestigd te Winterswijk Woold  

Stichting Vlasoven te Veene is op internet te vinden onder de volgende domeinnaam: www.vlasoventeveene.nl   

Met het bestuur van de stichting kan contact worden opgenomen info@vlasoventeveene.nl of per post 

Adres secretariaat: p/a Olmenstraat 47, 7101TG  Winterswijk 

Bankrekening Stichting Vlasoven Te Veene: NL 38 RABO 0363 8985 57 

Artikel 2: Doel

 1. De stichting heeft ten doel de verplaatsing van de historische vlasoven (van Henxel naar NSW landgoed Te Veene in ‘t Woold), het beheer en onderhoud. Het beheer omvat naast beheer mede een educatieprogramma welke de ontwikkeling van vlas tot linnen toont. Het programma bevordert de interesse voor het materiaal linnen, de intensieve arbeid en de vele toepassingen.

De navorsing en bestudering van de geschieden van linnen in en rondom Winterswijk en de landsgrens overschrijdende regio, het bevorderen van de kennis van deze geschiedenis en het wekken van belangstelling daarvoor. 

2. De stichting tracht deze doelstelling te realiseren door

 • Het opsporen, verzamelen en archiveren van gegevens omtrent deze geschiedenis; 
 • Het uitgeven van publicaties in kranten, periodieken e.d.; 
 • Het doen verschijnen van andere publicaties; 
 • Het organiseren van werkvergaderingen van sympathisanten; 
 • Het organiseren van tentoonstellingen, symposia en evenementen; 
 • Samenwerking met andere partijen 
 • En voorts met alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van de voren omschreven doelstelling bevorderlijk zijn. 

Artikel 3: Duur

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 

Artikel 4:  

 1. Voorzitter wordt door de eigenaar van NSW landgoed Te Veene voorgedragen en benoemd. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het bestuur, dat zorgt voor de uitvoering der bestuursbesluiten en de dagelijkse leiding der stichting, waarvoor het verantwoording aan het bestuur schuldig is. 
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten inzake onderhoud en educatie. Welke passen in de begroting.

Artikel 5: Rooster van aftreden

De zittingstermijn voor bestuursleden is vier jaren en kan met vierjaren verlengd worden. De voorzitter is aftredend op 1 januari 2024 (kan na aftreden terstond opnieuw benoemd worden conform voordracht eigenaar Landgoed Te Veene).

De secretaris is aftredend op 1 januari 2024 (kan na aftreden terstond opnieuw benoemd worden) door de voorzitter.

De penningmeester is aftredend op 1 januari 2024 (kan na aftreden terstond opnieuw benoemd worden door de voorzitter) 

Artikel 6: ANBI-status

Stichting vlasoven Te Veene is in het bezit van een ANBI-status. Onder nummer (is aangevraagd). Het document waarin melding wordt gemaakt van de ANBI-status is ook gepubliceerd op de website van de stichting. 

Artikel 7: Inschrijving van de stichting bij Kamer van Koophandel

Stichting vlasoven te Veene is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het stichtingenregister onder het volgende KvK nummer: 77445988 en RSIN nummer: 861009691

Artikel 8: Vrienden van Stichting Vlasoven te Veene

Eenieder die Stichting vlasoven Te Veene een warm hart toedraagt kan vriend worden van de stichting. De oud-leden van het vlasovenoverleg zijn automatisch vriend van de (nieuwe) Stichting vlasoven te Veene en zijn geen vriendenbijdrage verschuldigd. In het aanhangsel 1bij dit reglement leest u welke personen tot de oud-leden worden gerekend. Personen die met ingang van 20-02-2020 vriend willen worden van de Stichting vlasoven Te Veene betalen een jaarlijkse vriendenbijdrage per persoon.

Het bedrag kan jaarlijks door het bestuur worden aangepast. Deze vrienden kunnen gratis deelnemen aan de activiteiten die door de stichting worden georganiseerd. Het bestuur houdt zich het recht voor om iemand als vriend te weigeren, wanneer zijn handelen niet strookt met de doelstellingen van de stichting. Wanneer een vriend niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet zal deze door het bestuur worden geroyeerd. 

Artikel 9: Sponsoren van de Stichting vlasoven Te Veene

Eenieder die de Stichting vlasoven Te Veene een warm hart toedraagt kan sponsor worden van de stichting. Een sponsor verbindt zich voor onbepaalde tijd tot wederopzegging van één der partijen om de stichting met een geldelijke bijdrage per jaar te ondersteunen. De minimum jaarlijkse bijdragen voor sponsoren wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

Tijdens activiteiten van de Stichting vlasoven Te Veene mag een sponsor in overleg met het bestuur van de stichting reclame maken. Sponsoren kunnen gratis deelnemen aan de activiteiten die door de stichting worden georganiseerd. Indien promotieactiviteiten van de sponsor niet binnen de doelstellingen van de stichting passen kan het bestuur de sponsorverbintenis eenzijdig opzeggen. 

Artikel 10: Vergaderplaats

Vergaderingen worden gehouden bij: 

Landhuis “Te Veene”,  Veenweg 1, 7108 CH  Winterswijk Woold

Omdat de familie Van ’t Westende Meeder haar accommodatie om niet beschikbaar stelt wordt zij aangemerkt als sponsor.

Artikel 11: Bewaarplaats digitaal en fysiek archief

Het bestuur is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze archiveren van het digitaal archief en het op de juiste wijze bewaren van het fysieke archief. Alle rechten van dit digitale archief zijn eigendom van het bestuur van de Stichting vlasoven Te Veene. 

Wanneer bestuursleden en/of vrienden over digitaal materiaal uit het archief willen beschikken kunnen zij zich daarvoor melden bij het bestuur. Het bestuur bepaalt of het gevraagde digitale materiaal mag worden verspreid. 

Wanneer bestuursleden en/of vrienden documenten (boeken, foto’s enz.) uit het fysieke archief willen inzien kunnen zij dit in overleg met het bestuur veelal lenen. Het bestuur bepaalt of de gevraagde fysieke documenten mogen worden uitgeleend en stelt de uitleentermijn vast. 

Artikel 12: Activiteiten

Het bestuur stelt in overleg met haar vrienden een activiteitenplan op dat jaarlijks wordt bijgesteld en aangevuld.

Artikel 12.1: bevoegdheden, mandatering van Vrienden

Het bestuur neemt alle besluiten die in de reikwijdte van de Stichting Vlasoven te Veene liggen. Vrienden die besluiten moeten nemen in relatie tot de organisatie van activiteiten voor de Stichting Vlasoven te Veene moeten in eerst toestemming vragen aan het bestuur en zijn verantwoording schuldig aan het bestuur.

Het bestuur heeft de mogelijkheid om bevoegdheden tijdelijk binnen een omschreven kader te delegeren om activiteiten van de Stichting Vlasoven te Veene te kunnen realiseren. In speciale gevallen kan aan een Vriend een tijdelijk mandaat worden verleend ten bate de Stichting Vlasoven te Veene en betreffende Vriend is verantwoording schuldig aan het bestuur.

Artikel 12.2:  Onkostenvergoeding

Onkosten die door vrijwilligers en bestuursleden worden gemaakt kunnen bij de penningmeester van de stichting worden gedeclareerd. Onkostenvergoeding vindt plaats op basis van de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het Huishoudelijk reglement van de stichting (art. 12.1). Dezelfde regels en dezelfde vergoedingen gelden voor zowel bestuur als de vrijwilligers. Reiskosten voor bijzondere opdrachten kunnen worden gedeclareerd volgens geldende fiscale normen.

Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.  Een declaratie kan bij het bestuur (secretaris) worden ingediend wanneer deze door het bestuur is goedgekeurd.

Artikel 12.3 Verzekering 

 Alle vrijwilligers zijn voor schade en ongevallen verzekerd in eerste instantie aansprakelijk via de eigen verzekering, daarna kan de Stichting de gemeente Winterswijk benaderen voor aanvullende verzekering. Bovendien is de stichting voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. Hiervan wordt jaarlijks een lijst van vrijwilligers opgesteld.

Artikel 13: Webhosting en webmaster

De webhosting wordt verzorgd door: Strato Nederland (strato.nl of +31 (20) 7038232)

De webmaster van de stichting is: de heer Johan H. Toebes. Vrienden en sponsoren die een artikel/foto of anderszins willen voordragen voor plaatsing op de site kunnen hiervoor contact opnemen met de webmaster. Klik hier! Het bestuur bepaalt of plaatsing zal geschieden. 

Beeld- en publicatierecht is in eigendom van de eigenaren van Landgoed Te Veene.

Artikel 13. 1 Privacy/AVG 

De nieuwe privacywetgeving dwingt ook de stichting om inzicht te geven in de wijze waarop gegevens worden vastgelegd, gedeeld, verwijderd etc. Vrijwilligers en zakelijke contacten dienen te worden geïnformeerd over de werkwijze die de stichting hanteert door middel van een privacyreglement. De stichting heeft haar privacy beleid vastgesteld en gepubliceerd op haar website.

De stichting hanteert haar privacy-beleid dat voldoet aan de vigerende wetgeving op dat gebied. Het bestuur en de vrijwilligers hebben schriftelijk toestemming gegeven voor uitwisseling van e-mailadressen en telefoonnummers en het publiceren van fotomateriaal op sociale media.

Artikel 14: Onvoorziene omstandigheden

Doen zich zaken voor waarin het reglement niet voorziet dan beslist het bestuur! 

Dit reglement is door bestuur en vrienden vastgesteld in de vergadering van d.d. 31 maart 2021.

Namens het bestuur

Claudius van ’t Westende Meeder

Voorzitter


Aanhangsel 1

Toelichting op artikel 9: Vrienden van de Stichting Vlasoven Te Veene

Onderstaande personen zijn als “oud-lid” van de werkgroep Vlasovenoverleg met ingang van 20-02-2020 automatisch vriend van de Stichting Vlasoven Te Veene en zijn geen jaarlijkse vriendenbijdrage verschuldigd.

Leden Vlasovenoverleg:

 • Henk te Kulve
 • Wim Schreurs
 • Johan Toebes
 • Arie Hogeslag 
 • Arjan Ligtenbarg
 • Kees Meinderts
 • Raymond Meekes
 • Anja Roerdink
 • Janine Sikkink
 • Claudius van ’t Westende Meeder  

Doelstelling: behoud en educatie van Vlasoven te Veene

p/a Olmenstraat 47 | 7101TG Winterswijk | +31 (6) 22912941 | www.vlasoventeveene.nl

info@vlasoventeveene.nl | IBAN: NL38 RABO 0363 8985 57 | KvK 77445988

ANBI in aanvraag


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *