Verwerking en registratie van persoonsgegevens door de Stichting Vlasoven te Veene. Versie: 1.0. Datum: 1 februari 2021

De Stichting Vlasoven te Veene (hierna: de stichting) is verantwoordelijk voor de registratie/verwerking van persoons-/bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


1. Contactgegevens:

 • Stichting Vlasoven te Veene,
 • p/a Veenweg 1,
 • 7108CH Winterswijk Woold
 • Mailadres: info@docovas.nl
 • Website: www.vlasoventeveene.nl
 • KvK registratie: 77445988

2. Persoonsgegevens die wij registeren

De stichting registreert gegevens van natuurlijke personen t.w.: vrijwilligers, donateurs, belangstellenden en personen die interesse tonen voor het werk van de stichting. De navolgende gegevens worden geregistreerd:

 • Voornaam, -letters, en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers (mobiel en aansluiting priv√©woning);
 • Mailadres.

2A Verwerkingsdoelen

De stichting verwerkt de hiervoor genoemde gegevens met de volgende doelen:

 • Digitale oproepen (mail) van vrijwilligers voor bijeenkomsten van de stichting;
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de co√∂rdinatie van het vrijwilligerswerk;
 • Nieuwsberichten algemeen;
 • Fondswerving;
 • Geven van opdrachten aan bedrijven en/of (overheids) organisaties, partners voor groter of specialistisch werk;

Aan de vrienden van de Stichting Vlasoven te Veene wordt toestemming gevraagd via een ondertekende AVG-verklaring (zie pagina Over Ons)

3. Bedrijfsgegevens die wij registreren

De stichting registreert gegevens van bedrijven of organisaties waarmee een zakelijke relatie wordt onderhouden. De stichting heeft als erkende ANBI-organisatie zelf geen commercieel doel. De navolgende gegevens van zakelijke
relaties worden geregistreerd:

 • Bedrijfsnaam;
 • Adresgegevens; telefoonnummers; contactpersonen en mailadres;
 • Bankrekening (IBAN-nrs.)
 • KvK-inschrijving

3A Verwerkingsdoelen

Bedrijfsgegevens worden actief verstrekt (schriftelijk en digitaal) door de bedrijven zelf of van openbare websites overgenomen. De gegevens worden gebruikt bij:

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen van Rijks-, Provinciale en Gemeentelijke overheden;
 • Het verstrekken van opdrachten voor uit te voeren werkzaamheden;
 • Het informeren van bedrijven t.b.v. het ontvangen of afleveren van producten en facturen;
 • Het afhandelen van betalingen;

4. Delen van persoonsgegevens met derden

De stichting verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Bewaartermijn

De stichting bewaart gegevens van personen en bedrijven. Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens. Tenzij het verzoek van het bedrijf of particulier wordt ontvangen deze gegevens te vernietigen.

6. Nieuwsbrief (of nieuwsitems)

Nieuwsbrieven (of nieuwsitems) worden gepubliceerd op de websites of rechtstreeks verzonden aan mailadressen. Doel is om informatie te verstrekken over de werkzaamheden of om nieuwsfeiten van de stichting te verspreiden. Als men geen nieuwsbrief (of nieuwsitems) meer wenst te ontvangen, dan kan een verzoek worden ingediend om van de mailinglijst verwijderd te worden. Ook kan via de contactgegevens die op de website van de stichting zijn vermeld contact worden opgenomen.

7. Dataverlies

De stichting spant zich maximaal in om de gegevens van de klant veilig op te slaan. Als de stichting constateert dat er gegevens ontvreemd zijn worden de betrokkenen op de hoogte gesteld.

8. Cookies

De stichting maakt geen gebruik cookies op de website www.vlasoventeveene.nl

Wel worden vergelijkbare technieken gebruikt om het aantal bezoeken op de website te registreren. Deze registraties zijn niet te herleiden op persoonsniveau of IP-adressen van bezoekers van de website.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de stichting en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u registreren in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de registratie van uw persoonsgegevens sturen naar info@docovas.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs te tonen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone) de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

De Stichting Vlasoven te Veene wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Hoe wij persoonsgegevens verwijderen

De stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@docovas.nl

11. Wanneer de privacy-verklaring niet voorziet in bepaalde items

Wanneer de privacyverklaring niet voorziet in bepaalde zaken dan oordeelt het bestuur van de Stichting Historische Kring Kotten. U kunt daarvoor per mail contact opnemen met het bestuur van de Stichting via info@docovas.nl

COPYRIGHT 2021, STICHTING VLASOVEN TE VEENE| ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Doelstelling: behoud en educatie van Vlasoven te Veene

p/a Olmenstraat 47 | 7101TG Winterswijk | +31 (6) 22912941

www.vlasoventeveene.nl | info@vlasoventeveene.nl

NL38 RABO 0363 8985 57 | KvK 77445988 | ANBI in aanvraag


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *